Anticonceptiepil.nl

Alles over anticonceptie

Anticonceptiepil.nl

Colofon

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Doel van de website

Anticonceptiepil.nl heeft als belangrijkste doelstelling vrouwen én mannen zo uitvoerig mogelijk te informeren over anticonceptie. Daarnaast is de doelstelling: opkomen voor de belangen van vrouwen én mannen die zich bezighouden met anticonceptie. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiënt, zal Anticonceptiepil.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van anticonceptie zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. het voorkomen van zwangerschappen.

Uitgever

Anticonceptiepil.nl is een initiatief van Medworq B.V., een medische uitgeverij.

Medworq B.V.
Driebergseweg 2
3708 JB Zeist

KvK-nummer: 09185368
Btw-identificatienummer: NL8197.51.601.B01

Copyright

Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Financiering website

Anticonceptiepil.nl wordt gefinancieerd door advertenties en sponsoring. Dit heeft echter geen enkele invloed op de inhoudelijke informatie gegeven op deze website. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Sponsoring en adverteren

Het is mogelijk om Anticonceptiepil.nl te sponsoren en om op Anticonceptiepil.nl te adverteren. Heeft u interesse in sponsoring of adverteren, neem dan contact met ons op via info [apestaartje] medworq.nl.

Advertentiebeleid

Op verschillende plaatsen op deze website kunnen advertenties staan. Dit zijn banners, gesponsorde links, Google sponsored ads en links en advertorials. Banners kunnen staan in de kolom aan de rechterkant, onderaan de website en bovenaan de website. Gesponsorde links zijn tekstlinks – anders dan Google Ads – onderaan de website, die onder het kopje Advertenties staan. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding. Advertorials zijn artikelen of verhalen die een advertentieboodschap bevatten. Dit wordt aangegeven door de vermelding advertorial bovenaan deze items.

De inhoud van banners, gesponsorde links – anders dan Google Ads – en advertorials moet voldoen aan de algemeen aanvaarde ethische normen en waarden in Nederland en aan de geldende wet- en regelgeving op reclamegebied in Nederland. De directie, zo nodig in overleg met de redactie, beslist bij twijfel of een advertentie wel of niet wordt toegestaan.

Google sponsored ads en links zijn advertenties die automatisch door het Google Ads-systeem worden ingeladen. We hebben geen controle op de inhoud van deze Google ads.

Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2015.